National committee

(updated on March 29th, 2017)

 • Dezhong Yao, University of Electronic Science and Technology of China
 • Dong Ming, Tianjin University
 • Guanglin Li, Chinese Academy of Science
 • Guizhi Xu, Hebei University of Technology
 • Hairong Zheng, Chinese Academy of Science
 • Jue Wang, Xi’an Jiao Tong University
 • Peiji Liang, Shanghai Jiao Tong University
 • Qingming Luo, Huazhong University of Science and Technology
 • Shangkai Gao, Tsinghua University
 • Shouyan Wang, Suzhou Institute of Biomedical and Technology, Chinese
 • Weihai Pei, Chinese academy of sciences
 • Wenshen Hou, Chongqing University
 • Xiang Chen, Chinese University of Science and Technology
 • Xiaoli Li, Beijing Normal University
 • Xiaorong Gao, Tsinghua University
 • Xiaoxiang Zheng, Zhejiang University
 • Yingjie Li, Shanghai University
 • Yong Hu, Chinese Academy of Medicine
 • Yuanqing Li, South China University of Technology
 • Ze Wang, Hangzhou Normal University