Local organizing committee

(updated on March 29th, 2017)

  • Baoliang  Lv
  • Caiqing Zhu
  • Dingguo Zhang (Co-Chair)
  • Junfeng Sun (Chair)
  • Li Shang
  • Yao Chen
  • Yao Li