National committee

(Updated on August 24th, 2016)

Dezhong Yao, University of Electronic Science and Technology of China

Dong Ming, Tianjin University

Guanglin Li, Chinese Academy of Science

Guizhi Xu, Hebei University of Technology

Hairong Zheng, Chinese Academy of Science

Jue Wang, Xi’an Jiao Tong University

Peiji Liang, Shanghai Jiao Tong University

Qingming Luo, Huazhong University of Science and Technology

Shangkai Gao, Tsinghua University

Shouyan Wang, Suzhou Institute of Biomedical and Technology, Chinese

Weihai Pei, Chinese academy of sciences

Wenshen Hou, Chongqing University

Xiang Chen, Chinese University of Science and Technology

Xiaoli Li, Beijing Normal University

Xiaorong Gao, Tsinghua University

Xiaoxiang Zheng, Zhejiang University

Yingjie Li, Shanghai University

Yong Hu, Chinese Academy of Medicine

Yuanqing Li, South China University of Technology

Ze Wang, Hangzhou Normal University