Local organizing committee

(Updated on August 24th, 2016)

Baoliang  Lv

Caiqing Zhu

Dingguo Zhang (Co-Chair)

Junfeng Sun (Chair)

Li Shang

Yao Chen

Yao Li